Archives par étiquette : Jnanasamudra

The Jñ?nasamudra by Sundarad?sa

Text in transliteration

Text in Devan?gar?

 

Introduction

Sundarad?sa, Jñ?nasamudra

Source : ?r?sundara-granth?val? : [mah?tm? kavivara sv?m? /sr?sundarad?saj? racita samast grantho? k? sa?graha] (dvit?ya bh?ga). samp?daka, sa??odhaka tath? anuv?daka Sv?m? Dv?rik?d?sa ??str?. (?r?d?d?day?lu-/sodha-grantham?l? 2). V?r??as?, 2nd ed. 1978. Pp. 3-112.

Continuer la lecture